Team Finland -verkoston

organisaatiot

Team Finland -organisaatiot

Team Finland -verkosto auttaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen

Tutustu palveluihimme!

Muut Team Finland -toimijat

GTK tarjoaa kaivostoimintaan ja mineraalien etsintään ja hyödyntämiseen liittyviä palveluita sekä vastaa kaivosalan kasvuohjelmasta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus) auttavat suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään ja kasvamaan. ELY-keskukset tarjoavat uusien tuote- ja tuotantoideoiden arviointia, asiantuntijapalveluita sekä rahoitusta yritysten kasvuun, kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja vientiin. Katso myös ELY-keskusten Team Finland -koordinaattorit

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutus- ja kulttuuriviennin toimialojen kehittymistä. Koulutusvientiä edistetään niin Suomesta lähtevillä korkean tason valtuuskunnilla kuin Suomeen tulevien vierailujenkin yhteydessä. OKM myöntää taloudellista avustusta kulttuurivientihankkeiden valmisteluun. Kulttuuri- ja tiedeinstituutit kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan. Koulutusviennin kasvuohjelma Education Finland on Opetushallituksen alla toimiva kasvuohjelma, joka tukee yrityksiä, koulutuksen järjestäjiä ja muita koulutusviennin toimijoita.

Osuuskunta Viexpo neuvoo ja palvelee monipuolisesti kaikkien toimialojen yrityksiä vientipolun eri vaiheissa osana Team Finland-verkostoa ja Pohjanmaan ELY-keskuksen kansainvälistymisyksikkönä. Viexpon erikoisvahvuus on vientineuvonta, joka tähtää pohjoismaiden kautta globaaleille markkinoille.

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari (SRKK) edistää Suomen ja Ruotsin välisiä kauppa- ja taloussuhteita. Toiminta painottuu pk-yritysten auttamiseen ja valmentamiseen Ruotsin markkinoilla. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari palvelee yrityksiä suomen kielellä Tukholmasta käsin.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta ja sen osana yritysten kansainvälistymisen edistämisestä ja ulkomaisten investointien hankinnasta. Finpro, Tekes, Finnvera, Teollisuussijoitus, Patentti- ja rekisterihallitus, ELY-keskukset ja Suomalais-Venäläinen kauppakamari sekä Suomalais-ruotsalainen kauppakamari kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. VTT tarttuu globaaleihin haasteisiin ja luo niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia ja auttaa yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla.