Team Finland organisationer

Team Finland-nätverket hjälper företag att växa och internationalisera

Kolla in våra tjänster!

Arbets- och näringsministeriet är en av de kärnaktörerna i Team Finland-nätverket. Ministeriet ansvarar för närings- och innovationspolitiken, och i den ingår att främja företagens internationalisering och locka utländska investeringar till Finland. Business Finland, Finnvera, Tesi, Patent- och registerstyrelsen, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt EastCham Finland och Finsk-svenska handelskammaren hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Business Finland är en av de kärnaktörerna i Team Finland-nätverket. Business Finland erbjuder innovationsfinansiering och tjänster för internationalisering, investering och främjande av turism.

Centralhandelskammaren arbetar för ett livskraftigt Finland. Med deras 20 000 medlemmar är Handelskammaren den enda näringslivsorganisationen som representerar alla branscher i alla delar av landet – allt från små- och medelstora företag till de största börsbolagen.

EastCham Finland EastCham stödjer finländska företags verksamhet på marknaderna i Centralasien och Sydkaukasien och förbereder återuppbyggnaden av Ukraina tillsammans med företagen.

Finlands Akademi finansierar högklassig och ansvarsfull forskning som har stort genomslag. Finlands Akademi samarbetar också mångsidigt med andra aktörer inom Finlands forsknings-, utbildnings- och innovationssystem.

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf är ett nätverk som grundades 2005. Det består av 16 finländska kultur- och vetenskapsinstitut utomlands, de stiftelser och fonder som driver dem samt kulturcentrumet för Sverige och Finland, Hanaholmen, som ligger i Esbo.

Finnfund erbjuder långsiktig finansiering för privata projekt i utvecklingsländer och i Ryssland. Finnfund investerar i främsta hand i projekt som genomförs av finländska företag och deras samarbetspartner, men bolaget kan också finansiera projekt som baserar sig på finländskt kunnande och som främjar mållandets miljö eller utveckling.

Finnpartnership erbjuder finansiellt stöd för planering, utveckling och utbildning i inledningsskedet av projekt som riktar sig till tillväxtmarknader och som är inriktade på långvarig affärsverksamhet. Med hjälp av programmets Matchmaking-tjänst kan företag i Finland och i utvecklingsländer hitta nya affärsmöjligheter.

Finnvera  är en av de kärnaktörerna i Team Finland-nätverket. Finnvera erbjuder finansiering för startande av ny företagsverksamhet, för tillväxt och internationalisering samt för skydd mot risker vid export. Finnvera stärker finländska företags verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft genom att erbjuda lån, garantier, kapitalinvestering och exportgarantier.

Finlands Näringsliv EK är den ledande organisationen för näringslivet i Finland. EK:s viktigaste uppgift är göra Finland till en attraktiv och konkurrenskraftig företagsomgivning internationellt.

Finsk-svenska handelskammaren främjar handelsrelationerna och de ekonomiska relationerna mellan Finland och Sverige. Verksamhetens tyngdpunkt ligger på att hjälpa och handleda små och medelstora företag på den svenska marknaden. Handelskammaren betjänar företag på finska och svenska från sitt kontor i Stockholm.

Företagarna i Finland arbetar aktivt för att påverka beslutsfattandet i näringslivspolitiska frågor. Detta förbättrar verksamhetsförutsättningarna för små- och medelstora företag. Företagarna i Finland uppnår resultat som Finlands största företagarorganisation.

Geologiska forskningscentralen erbjuder tjänster som anknyter till gruvdrift, mineralletning och utvinning av mineraler. Den ansvarar också för tillväxtprogrammet för gruvbranschen.

Jord- och skogsbruksministeriet leder politiken för hållbar användning av förnybara naturtillgångar. Ministeriets mål är att Finland är ett internationellt föregångsland som nyttjar förnybara naturresurser på ett ansvarsfullt och konkurrenskraftigt sätt; livsmedelskedjan är konkurrensstark, möter konsumenternas behov och fungerar på ett ansvarsfullt sätt såväl på det nationella som på det globala planet, och att livsmedelssäkerheten ligger på toppnivå i värld.

Klimatfonden fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda industrins koldioxidsnålhet och främja digitaliseringen. Klimatfonden kommer för sin del som en statlig åtgärd att påskynda de tilläggsinvesteringar som behövs för att uppnå målet om koldioxidneutralitet.

Livsmedelsverket arbetar för människornas, djurens och växternas hälsa, stöder landsbygdens livskraft och utvecklar och upprätthåller informationssystem.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) är en av de kärnaktörerna i Team Finland-nätverket. De hjälper finländska små och medelstora företag att växa och ta sig ut på den internationella marknaden. NTM-centralerna erbjuder företag utvärdering av nya produkt- och produktionsidéer, experthjälp och finansiering för tillväxt, utveckling, internationalisering och export.

Patent- och registerstyrelsens (PRS) huvudsakliga uppgifter är att föra register över företag, stiftelser och föreningar samt att undersöka och bevilja patent, nyttighetsmodeller, varumärken och mönsterrättigheter. PRS stöder företags internationalisering och internationella verksamhet genom att erbjuda information, verktyg, nätverk och rådgivning i fråga om sökande av immateriella rättigheter (IPR), i synnerhet patent, varumärken och mönsterrättigheter, i olika länder.

Team Finland Knowledge stöder internationaliseringen av högskoleutbildningen och forskningen och ger den luft under vingarna. Nätverket ska locka kompetenta personer till Finland och bygga upp kontakter för export av kunnande samt innovationer på utbildningsområdet.

Målet är att höja högskoleutbildningens och forskningens kvalitet och genomslag genom att främja nätverkande på internationell nivå mellan aktörer inom högre utbildning och forskning samt att förbättra högskolornas och forskningens företagssamarbeten.

I nätverket, som grundats av undervisnings- och kulturministeriet, ingår åtta experter på högre utbildning och forskning. De är verksamma i London, Los Angeles, New Delhi, Peking, Pretoria, Sao Paulo, Singapore och Washington. De regionansvariga för Pretorias och Singapores är specialsakkunniga.

Tesi är ett statligt kapitalinvesteringsbolag som erbjuder tillväxtföretag kapital, expertis och nätverk. Finlands Industriinvestering investerar i företagens tillväxt och internationalisering tillsammans med inhemska och utländska investeringspartner. 

Tysk-finska handelskammaren (AHK) och AHK-nätverk i hela världen. Se sidorna på finska och på tyska.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder utvecklandet av utbildnings- och kulturexporten. Utbildningsexporten främjas både när finländska delegationer på hög nivå reser utomlands och i samband med att utländska gäster besöker Finland. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar också ekonomiskt understöd för beredning av projekt som rör kulturexport. Finlands kultur- och vetenskapsinstitut hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Tillväxtprogrammet för utbildningsexport Education Finland är ett program som genomförs i Utbildningsstyrelsens regi. Det stöder företag, utbildningsanordnare och andra aktörer inom utbildningsexporten.

Utrikesministeriet är en av de kärnaktörerna i Team Finland-nätverket. Ministeriet arbetar för företagens verksamhetsförutsättningar och marknadstillträde utomlands, främjar investeringar i Finland och samordnar arbetet för att främja Finlandsbilden. Ministeriet styr och stöder beskickningarna och det övriga Team Finland-nätverket ute i världen. Till de Team Finland-tjänster som beskickningarna erbjuder hör skapande av kontakter, produktion av marknadsinformation samt rådgivning och problemlösning för företag. Utrikesministeriet finansierar utvecklingsinstrument riktade till företag genom vilka man stöder partnerskap mellan finländska företag och företag i utvecklingsländer, innovationer samt privata och offentliga investeringar i utvecklingsländer.

Utvecklingsfinansieringsbolaget Finnfund och programmet för företagspartnerskap Finnpartnership hör till utrikesministeriets förvaltningsområde. Utrikesministeriet stöder även företag som vill delta i upphandlingar som genomförs av internationella organisationer såsom FN, EU och utvecklingsfinansieringsinstitutioner. Utrikesministeriet ger företagen information om organisationernas upphandlingsförfaranden och kontakter.

Viexpo ger mångsidig betjäning till små och medelstora företag under olika skeden av exportstigen. Viexpo är en del av Team Finland-nätverket och en självständig internationaliseringsenhet för NTM-centralen i Österbotten.

VTT utvecklar smart teknik, nya lösningar och innovativa tjänster. Tack vare sina omfattande internationella forsknings- och innovationsnätverk kan VTT erbjuda finländska företag de senaste forskningsresultaten och tillgång till EU:s forskningsprojekt.

Team Finland-partner är

  • Regionala organisationer som producerar tjänster för export och inter-nationalisering: städer, kommuner och utvecklingsbolag i deras ägo, Företagarna i Finlands lokala föreningar, regionala handelskammare, företagsutvecklare, högskolor
  • Organisationer som verkar i målländerna eller är inriktade på målländer-na: internationella handelskammare, kultur- och vetenskapsinstitut samt aktörer som kompletterar serviceutbudet och som fastställs separat per land och område