Om webbplatsen

Innehåll

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för webbplatsen team-finland.fi och den upprätthålls av marknadsförings- och kommunikationsavdelningen vid Business Finland.

En väsentlig del av aktualitetsinnehållet på webbplatsen produceras av de organisationer som ingår i Team Finland-nätverket. Arbets- och näringsministeriet ansvarar inte för detta innehåll.

På webbplatsen hänvisas användare också till Team Finland-nätverkets kontaktformulär som fylls i på webben. Arbets- och näringsministeriet ansvarar inte heller för upprätthållandet av denna tjänst, utan Business Finland ansvarar för upprätthållandet av kontaktformuläret.

Funktioner

Sökning

Sökfunktionen finns högst upp på sidan till höger.

Det är förhandsinställt att sökningen gäller allt innehåll på webbplatsen. En snabbsökning söker alla de angivna sökorden och på webbplatsens språk. Mellan sökorden infogas automatiskt den booleska operatorn 'OCH'. Det går också att söka på halva ord. Sökresultaten listas enligt publikationsdatum.

Respons

Genom responsblanketten (linkki palautelomakkeeseen) kan man skicka frågor och feed back angående webbplatsen. Vi kan svara på respons och frågor endast om kontaktuppgifter fyllts i (e-postadress eller namn och adress). Vi svarar i första hand per e-post. Officiella meddelanden ska skickas till registratorskontoret vid arbets- och näringsministeriet (kirjaamo@tem.fi).

Webbläsare och enhet

Webbplatsen är responsiv och innehållet anpassas till den enhet som används. Webbplatsens utseende fungerar bäst med en nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare men då är inte alla egenskaper nödvändigtvis tillgängliga fullt ut.

Nedladdningar av filer och läsprogram

För att läsa PDF-filer behöver man programmet Adobe Acrobat Reader, som kan laddas ner gratis här.

Det kan finnas direkta webbsändningar och videor inbäddade på webbplatsen som strömmas från en separat server i ett format som stöds av enheten som används.
Användarvillkor

Bekanta dig noga med användarvillkoren. Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren i sin helhet.

Upphovsrätt

Rättigheterna till det text-, bild- och videomaterial som publiceras på webbplatsen innehas av statsrådets kansli, arbets- och näringsministeriet eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet. Upphovsrätten till t.ex. pressmeddelanden innehas av den organisation som uppges i uppgifterna om utgivaren.

Du får använda webbplatsens textmaterial och länka till sidorna i sammanhang där god sed iakttas förutsatt att källan uppges. Man måste alltid avtala särskilt med arbets- och näringsministeriet om kommersiell användning av materialet som sådant.

Bilder och nyttjanderätt till dem

Arbets- och näringsministeriet och Business Finland förmedlar bilder och annat material som har att göra med Team Finland också genom Twitter, Facebook och YouTube.

Nyttjanderätten till bilderna och det övriga materialet innehas av Business Finland och arbets- och näringsministeriet, om inte annat uppges i samband med materialet.

I samband med att en bild eller annat material publiceras ska fotografen och innehavaren av nyttjanderätten anges. Bilder och annat material får inte manipuleras eller ändras utan lov. Bilderna och materialet får inte heller utnyttjas på ett olämpligt sätt eller på ett sätt som strider mot god sed eller användas i marknadsföring eller reklam eller i andra kommersiella syften. Användaren får inte överföra publiceringsrätten till tredje part.

Juridiskt förbehåll

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för webbplatsen. Varje Team Finland-organisation ansvarar för innehållet i de pressmeddelanden och tjänstebeskrivningar eller annat material som de förmedlar genom webbplatsen.

Strävan är att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar inte för kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Ministeriet ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

När du via en länk går över till en annan webbplats tillämpas den webbplatsens egna användarvillkor. Arbets- och näringsministeriet ansvarar inte för uppdatering, publikationer eller tillförlitligheten i informationen på dessa utomstående parters webbplatser. En länk från webbplatsen till en utomstående webbplats innebär inte att arbets- och näringsministeriet på något sätt ansvarar för webbplatsens verksamhet eller för produkter eller tjänster som tillhandahålls eller nämns på den webbplatsen.

Arbets- och näringsministeriet har rätt, men inte skyldighet, att följa och se över sådana delar av webbplatsen där användarna överför eller förmedlar meddelanden samt innehållet i denna kommunikation.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar inte för kommunikationens innehåll oberoende av om lagar som gäller upphovsrätt, ärekränkning, integritet eller andra lagar tillämpas på det. Arbets- och näringsministeriet kan efter eget omdöme avlägsna sådant material som användare fört in på webbplatsen och som ministeriet anser vara osakligt.

Arbets- och näringsministeriet betalar inte ersättning eller arvode för användningen av en webbplats eller den information som erbjuds genom webbplatsen. Arbets- och näringsministeriet har rätt att utan något arvode obegränsat och globalt använda och bearbeta allt sådant erbjudet material.

Arbets- och näringsministeriet kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät. Användarna bör undvika att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för arbets- och näringsministeriet.

Arbets- och näringsministeriet förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användarvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användaren uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera de gällande användarvillkoren på denna sida. Arbets- och näringsministeriet har när som helst rätt att utan anmälan avbryta webbplatsens verksamhet t.ex. på grund av service-, reparations- eller uppdateringsåtgärder.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som han eller hon orsakat genom verksamhet som strider mot användarvillkoren.

Om något av dessa användarvillkor anses strida mot en ovillkorlig bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart inverkar detta dock inte i övrigt på giltigheten i dessa användarvillkor.

På användarvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.

Hantering av personuppgifter

Arbets- och näringsministeriet har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Inga sådana uppgifter samlas in med hjälp av vilka enskilda användare kan identifieras.

Allmänna statistikuppgifter om användningen av webbplatsen samlas och används för att utveckla webbtjänsterna. Sådana uppgifter är

  • nedladdade sidor
  • tidpunkt
  • IP-adress
  • webbläsare och operativsystem.

Vi registrerar endast sådana kontaktuppgifter och andra uppgifter som användaren själv separat lämnat och som vi kan utnyttja för att svara på användarnas kontaktbegäran, frågor eller annan respons.

Business Finland behandlar respons, och efter Business Finland har svarat på frågor eller på annan respons, kontaktuppgifter raderas omedelbart eller efter 6 månader de senast.

Sociala insticksprogram

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till utomstående webbplatser och s.k. sociala insticksprogram (t.ex. Twitter). Insticksprogram som tillhandahålls av en utomstående webbplats laddas upp från den webbplatsens egen server. Webbplatsen sänder ingen information om användaren via de sociala insticksprogrammen.

På tjänster och applikationer som erbjuds av en utomstående part tillämpas den partens användar- och andra villkor.

För mera information

Kommunikations- och marknadsföringsavdelningen Business Finland Tekes ger mera information om webbplatsen.

Business Finland
Maija Hakkarainen, Marketing Communications Manager
+358 50 55739

Adress: Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors