Team Finland nätwerk käytettävissäsi

Vi hjälper dig att planera ditt företags internationalisering och lösa praktiska frågor. 

Team Finland nätverk organisationer ger råd och betjänar företag inför en internationalisering och växt. Läs våra exempel på tjänsten.

Internationaliseringsrådgivning och sparring

Business Finland sparrar företaget och analyserar företagets internationaliseringsmöjligheter. Business Finland ger råd i internationaliseringsfrågor i samarbete med NTM-centralerna, Finlands-Ryska handelskammaren, utrikesministeriet och de finländska beskickningarna. När det gäller Enterprise Europe Network är det Helsingforsregionens handelskammare och Turku Science Park som är samarbetspartner.

Företagen får råd för planeringen och genomförandet av den internationella affärsverksamheten samt stöd för problemlösning.

Kooperativ Viexpo ger råd och betjänar företag i alla branscher i olika skeden av exportvägen som en del av Team Finland-nätverk och som en självständig internationaliseringsenhet för NTM-centralen i Österbotten. Deras speciella styrka är exportrådgivning som syftar till de globala marknaderna genom de nordiska länderna.

Närmare information av dessa avgiftsfria tjänsten hittar du från Business Finland (på finska), Enterprise Europe Network och Viexpo sidor.

Finnveras program Finansiering av exporthandel

Finansiering av exporthandel riktar sig till finländska små och medelstora företag. Syftet är att förbättra företagens finansiella kompetens vid exportaffärer. Programmet lämpar sig också för större företag som behöver grundläggande information om finansieringen av exportaffärer.

Programmet genomförs i samarbete med banker som är verksamma i Finland. För varje företag som deltar ordnas i samarbete med Finnvera och företagets bank en företagsspecifik dag kring temat finansiering av exporthandel. Företaget får verktyg för finansieringen av exporthandeln som det kan utnyttja vid offertgivning. Tyngdpunkten ligger på praktiska exportprojekt och deras finansieringslösningar. Företaget har möjlighet att delta i utbildning som ordnas av samarbetspartnerna Management Institute of Finland MIF (tidigare Fintra) och Internationella handelskammaren ICC.

Programmet är avgiftsfritt, med undantag av den utbildning som ordnas av Finnveras samarbetspartner. Priset för finansiering som eventuellt beviljas av Finnvera motsvarar företagets risk.

Rådgivning om olika marknaden

Utvecklingsländer

  • Finnpartnership erbjuder företag rådgivning för projekt som riktar sig till utvecklingsländer.

Ryssland

  • Finsk-ryska handelskammaren erbjuder finländska företag gratis rådgivning under hela affärsverksamhetsprocessen när det gäller att kartlägga marknaden, inleda export, etablera sig och verka på den ryska marknaden. I Rysslands avgiftsfria Export-tjänster ingår bl.a. expertrådgivning om den ryska marknaden, utredning och utveckling av marknadspotentialen och distributionskanaler, kontaktsökning, förhandlingshjälp, etableringsrådgivning (juridik, HR, ekonomiförvaltning, seder och bruk), genomgång av affärsmiljön, marknadsmöjligheter och leads samt genomförande av Team Finland-tillväxtprogrammen i Ryssland. Till handelskammarens tjänster till självkostnadspris hör Team Finland-resor till olika delar av Ryssland, Event Management-evenemang enligt nyckelfärdig-principen, lägesrapporter och seminarier, publikationer om handeln i Ryssland och stödtjänster för verksamheten (bl.a. lokaler, tolkar). Finsk-ryska handelskammaren ger också rådgivning till företag per telefon.

Sverige

  • Finsk-svenska handelskammaren ger finländska företag råd i alla frågor som rör verksamhet på den svenska marknaden. Den grundläggande rådgivningen är avgiftsfri.
  • Exportcoachning tjänsten som tillhandahålls av Finsk-svenska handelskammaren tränas företag i att börja exportera till Sverige. Samtidigt kartläggs huvudkonkurrenternas kundrelationer, inköpskanaler och inköpsstrategier samt prisnivån. Tjänsten är avgiftsbelagd. Priset beror på tjänstens omfattning.

Handbok med fakta om länder (Laivauskäsikirja)

Business Finlands "Laivauskäsikirja" är en omfattande handbok på finska för de finländska exportörernas informationsbehov. Handboken innehåller skräddarsydda fakta om importbestämmelserna och dokumentkraven i 190 exportländer. Innehållet uppdateras kontinuerligt och handbokens digitala versionen är gratis. Faktainnehållet i handboken grundar sig på material från myndigheter i olika länder, fackpublikationer, databaser, Business Finlands global nätverk och Finlands beskickningar. Även de övriga nordiska exportfrämjande organisationerna deltar i informationsutbytet.

IPR-rådgivnings-, informations-, utbildnings- och granskningstjänster (patent, varumärke, mönsterrätt)

Patent- och registerstyrelsen (PRS) erbjuder allmän rådgivning i patent-, varumärkes och mönsterrättsärenden. Företagen får information om hur de kan utnyttja internationella, regionala och nationella ansökningssystem för att säkerställa sin rätt till sin immateriella egendom utomlands. PRS ger vägledning vid valet av en lämplig form av IPR-skydd.

PRS:s utbildningstjänster omfattar seminarier, utbildningar, kurser och andra evenemang med IPR-tema. Med hjälp av dem kan företaget fördjupa sin egen kompetens och utveckla sin affärsverksamhet.

Handledning erbjuds även i användningen av patent-, varumärkes- och mönsterrättsdatabaserna. PRS:s informationstjänster hjälper företagen när de behöver information om registrerade IPR-rättigheter - varumärken, mönster, nyttighetsmodeller och patent. IPR-informationstjänsterna är tillgängliga elektroniskt dygnet runt.

Med hjälp av PRS:s granskningstjänster kan företagen komplettera sina egna bakgrundsutredningar. Med hjälp av en expert kan man till exempel ta reda på om den tekniska lösning som företaget har utvecklat är ny och om den är patenterbar, följa konkurrenternas patent samt undersöka om det finns patent som kan utgöra hinder för den kommersiella användningen av företagets produkt.

Rådgivnings- och informationstjänsterna är avgiftsfria. Bland utbildningstjänsterna finns både avgiftsfria och avgiftsbelagda evenemang. Granskningstjänsterna är avgiftsbelagda tilläggstjänster som görs på beställning.