Team Finland organisationer

Team Finland organisationer

Team Finland-nätverket hjälper företag att växa och internationalisera

Kolla in våra tjänster!

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för närings- och innovationspolitiken, och i den ingår att främja företagens internationalisering och locka utländska investeringar till Finland. Business Finland, Finnvera, Finlands Industriinvestering, Patent- och registerstyrelsen, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt Finsk-ryska handelskammaren och Finsk-svenska handelskammaren hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Business Finland - erbjuder innovationsfinansiering och tjänster för internationalisering, investering och främjande av turism.

Finnvera erbjuder finansiering för startande av ny företagsverksamhet, för tillväxt och internationalisering samt för skydd mot risker vid export. Finnvera stärker finländska företags verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft genom att erbjuda lån, garantier, kapitalinvestering och exportgarantier.

Tesi är ett statligt kapitalinvesteringsbolag som erbjuder tillväxtföretag kapital, expertis och nätverk. Finlands Industriinvestering investerar i företagens tillväxt och internationalisering tillsammans med inhemska och utländska investeringspartner. 

Finsk-ryska handelskammaren hjälper finländska företag på den ryska marknaden. Till handelskammarens tjänster hör bland annat exportfrämjande resor, branschprojekt, marknadsutredningar, kontaktsökning, utbildning om handel med Ryssland, experthjälp (inom juridik, ekonomiförvaltning, affärsverksamhet), hjälp med evenemang samt publikationer om handel med Ryssland.

Finsk-svenska handelskammaren främjar handelsrelationerna och de ekonomiska relationerna mellan Finland och Sverige. Verksamhetens tyngdpunkt ligger på att hjälpa och handleda små och medelstora företag på den svenska marknaden. Handelskammaren betjänar företag på finska och svenska från sitt kontor i Stockholm.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) hjälper finländska små och medelstora företag att växa och ta sig ut på den internationella marknaden. NTM-centralerna erbjuder företag utvärdering av nya produkt- och produktionsidéer, experthjälp och finansiering för tillväxt, utveckling, internationalisering och export.

Patent- och registerstyrelsens (PRS) huvudsakliga uppgifter är att föra register över företag, stiftelser och föreningar samt att undersöka och bevilja patent, nyttighetsmodeller, varumärken och mönsterrättigheter. PRS stöder företags internationalisering och internationella verksamhet genom att erbjuda information, verktyg, nätverk och rådgivning i fråga om sökande av immateriella rättigheter (IPR), i synnerhet patent, varumärken och mönsterrättigheter, i olika länder.

VTT utvecklar smart teknik, nya lösningar och innovativa tjänster. Tack vare sina omfattande internationella forsknings- och innovationsnätverk kan VTT erbjuda finländska företag de senaste forskningsresultaten och tillgång till EU:s forskningsprojekt.

Geologiska forskningscentralen erbjuder tjänster som anknyter till gruvdrift, mineralletning och utvinning av mineraler. Den ansvarar också för tillväxtprogrammet för gruvbranschen.

 

Utrikesministeriet arbetar för företagens verksamhetsförutsättningar och marknadstillträde utomlands, främjar investeringar i Finland och samordnar arbetet för att främja Finlandsbilden. Ministeriet styr och stöder beskickningarna och det övriga Team Finland-nätverket ute i världen. Till de Team Finland-tjänster som beskickningarna erbjuder hör skapande av kontakter, produktion av marknadsinformation samt rådgivning och problemlösning för företag. Utrikesministeriet finansierar utvecklingsinstrument riktade till företag genom vilka man stöder partnerskap mellan finländska företag och företag i utvecklingsländer, innovationer samt privata och offentliga investeringar i utvecklingsländer.

Utvecklingsfinansieringsbolaget Finnfund och programmet för företagspartnerskap Finnpartnership hör till utrikesministeriets förvaltningsområde. Utrikesministeriet stöder även företag som vill delta i upphandlingar som genomförs av internationella organisationer såsom FN, EU och utvecklingsfinansieringsinstitutioner. Utrikesministeriet ger företagen information om organisationernas upphandlingsförfaranden och kontakter.

Finnfund erbjuder långsiktig finansiering för privata projekt i utvecklingsländer och i Ryssland. Finnfund investerar i främsta hand i projekt som genomförs av finländska företag och deras samarbetspartner, men bolaget kan också finansiera projekt som baserar sig på finländskt kunnande och som främjar mållandets miljö eller utveckling.

Finnpartnership erbjuder finansiellt stöd för planering, utveckling och utbildning i inledningsskedet av projekt som riktar sig till tillväxtmarknader och som är inriktade på långvarig affärsverksamhet. Med hjälp av programmets Matchmaking-tjänst kan företag i Finland och i utvecklingsländer hitta nya affärsmöjligheter.

 

Undervisnings- och kulturministeriet stöder utvecklandet av utbildnings- och kulturexporten. Utbildningsexporten främjas både när finländska delegationer på hög nivå reser utomlands och i samband med att utländska gäster besöker Finland. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar också ekonomiskt understöd för beredning av projekt som rör kulturexport. Finlands kultur- och vetenskapsinstitut hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Tillväxtprogrammet för utbildningsexport Education Finland är ett tillväxtprogram som genomförs i Utbildningsstyrelsens regi. Det stöder företag, utbildningsanordnare och andra aktörer inom utbildningsexporten.

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf är ett nätverk som grundades 2005. Det består av 16 finländska kultur- och vetenskapsinstitut utomlands, de stiftelser och fonder som driver dem samt kulturcentrumet för Sverige och Finland, Hanaholmen, som ligger i Esbo.